Vernieuwde plannen site Cordonnier: Perstekst

              A.     Sterk geloof in het potentieel van Cordonnier

Eerst en vooral willen we benadrukken dat de nieuwe bestuursploeg heel sterk gelooft in het potentieel van Cordonnier. Niet alleen met betrekking op de mogelijke ontwikkelingen en functies op de site zelf, maar ook in functie van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de rest van het centrum van Wetteren en zelfs daarbuiten.

B.     Een hernieuwde visie op Cordonnier

Omwille van de beperkte financiële middelen en rekening houdend met de speerpunten uit de bestuursnota werd en wordt het masterplan Cordonnier herbekeken. Er is nood aan een breed gedragen doordachte visie over Cordonnier, op korte en op lange termijn.

In de loop van de maand januari hield het college van burgemeester en schepen reeds een intensieve denkoefening over Cordonnier. Via het bepalen van prioriteiten en het afwegen van diverse scenario’s werd het begin van een nieuwe visie gevormd. Omwille van de grote impact van dit dossier, niet alleen financieel, werd tevens het bredere plaatje bekeken. De denkoefening beperkte zich daarom niet louter tot de site Cordonnier, ook andere mogelijke grote projecten en doelstellingen die mogelijks op andere locaties in de gemeente gerealiseerd zouden moeten of kunnen worden, kwamen aan bod.

1)     Op korte termijn

Permanente huisvesting voor de kunstacademies

Uit dit vergadertraject bleek dat er een consensus is om de Kunstcademie Afdeling Beeldende Kunsten permanent onder te brengen in het voormalige fabrieksgebouw van Cordonnier. Het gebouw heeft hiervoor heel wat troeven. Niet in het minst door grote heldere, goed verlichte ruimtes die perfect als ruime ateliers kunnen dienen. Er zullen uiteraard enkele aanpassingswerken moeten gebeuren, maar mits een doordachte aanpak, hoeven deze niet bijzonder ingrijpend te zijn.

Op die manier zou de Kunstacademie Afdeling Muziek & Woord, die nood heeft aan een nieuwe huisvesting, omwille van het ontbreken van sanitaire voorzieningen, slechte toegankelijkheid (geen lift) en de  gebrekkige akoestische eigenschappen van hun gebouw, naar de huidige locatie van de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten kunnen verhuizen. Hierbij zal uiteraard rekening gehouden moeten worden met een renovatie en aanpassing van dit gebouw in functie van de lessen binnen de Afdeling Muziek & Woord. Zopas raakte echter bekend dat de gemeente kan rekenen op een subsidie van 250.000 euro voor energiezuinige renovatie van dit gebouw.

Het oorspronkelijke masterplan voorzag een groot nieuw complex om de afdeling Beeldende Kunsten en de afdeling Muziek & Woord als een ééngemaakte Kunstacademie in onder te brengen. Kiezen voor het gebouw van Cordonnier en de huidige locatie van de Kunstacademie voor Beeldende Kunsten zal een aanzienlijke besparing betekenen. Het blijft evenwel de bedoeling om op termijn naar een ééngemaakte Kunstacademie, weliswaar verspreidt over beide gebouwen, te evolueren.

Onderzoeken mogelijkheid inrichten jeugdhuis en repetitieruimte

Ook het idee om een jeugdhuis en repetitieruimte in de kelderverdieping Kwam uit eerder genoemde oefening naar boven.

Na het verdwijnen van jeugdhuis Exixion staat er immers een nieuwe groep jongeren te popelen om een nieuw jeugdhuis op te richten. De voormalige locatie aan de Bookmolenstraat lijkt hiervoor niet onmiddellijk de beste optie. Daarnaast is er ook het gekende probleem van het gebrek aan degelijke repetitieruimte voor de vele Wetterse muziekgroepen. Mogelijks zouden we op deze site een oplossing kunnen vinden voor beide zaken.

Het bundelen van verschillende functies (jeugdhuis, repetitieruimte en academies) zou een mooie kruisbestuiving teweeg kunnen brengen. Het biedt voor alle functies mooie opportuniteiten. Repetitieruimte en jeugdhuis kunnen bijdragen tot een grotere dynamiek van de academies. Omgekeerd kan de aanwezigheid van mooie ateliers en de academies dan weer aanleiding geven tot een veel bredere invulling van het aanbod van een jeugdhuis. Er liggen veel kansen om het klassieke idee van een jeugdhuis dat vooral een jeugdcafé is, te overstijgen.

Uiteraard moet bij de eventuele inrichting van jeugdhuis en repetitieruimte rekening gehouden worden met de omgeving, met name met de omwonenden. Uitstekende akoestiek en een goeie afwikkeling van de bezoekers van het jeugdhuis zullen noodzakelijk zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het voorlopig slechts over het onderzoeken van een piste gaat. De uiteindelijke beslissing zal vooral afhangen van de financiële en praktische haalbaarheid.  

Aanpak voor het vervolg

Uiteraard zal de aanpassing van het gebouw financiële gevolgen hebben. Om deze correct in te schatten is het nodig om De Smet – Vermeulen architecten formeel de opdracht te geven om de plannen te tekenen en een prijsberekening te maken. Indien de academie voor beeldende kunsten permanente  huisvesting zal krijgen in het voormalige fabrieksgebouw Cordonnier zal er geen ruimte meer ter beschikking zijn voor de zogenaamde creatieve industrie.

2)     Visie op lange termijn

Het college van burgemeester en schepenen blijft trouw aan de oorspronkelijke principes van het masterplan: Cordonnier ontwikkelen als creatieve site met een brede invulling van de academies, met plaats voor ontspanning, ontmoetingsruimte voor jeugd, openbare groene ruimte, parkeergelegenheid en wonen. Mogelijks kunnen er zelfs nog andere vrijetijdsfuncties worden toegevoegd.

Het verder uitwerken van deze langetermijnvisie zal in de loop van de komende maanden, parallel met de opmaak van het meerjarenplan van de gemeente Wetteren, plaatsvinden.

C.     Inspraak en participatie

Bij de mogelijke inplanting van het jeugdhuis, de repetitieruimtes en het verder uitstippelen van een lange termijnvisie over Cordonnier wil de gemeente Wetteren luisteren naar de mening van alle betrokkenen. Er werd reeds een plaatsbezoek en inspraakvergadering georganiseerd voor de jeugdraad en de popraad om te luisteren naar hun bevindingen en opmerkingen over de mogelijke invulling van de kelderverdieping als jeugdhuis en repetitieruimte. Voor de gemeenteraadsleden wordt er een commissie opgericht met het oog op de verdere ontwikkeling van de site. Uiteraard zullen ook omwonenden en andere belanghebbenden betrokken worden bij het verdere proces. We willen de Wetteraars nadrukkelijk de kans geven om mee na te denken over de ontwikkeling van de site Cordonnier.