De coalitienota 2019 - 2024 Het verbindingsteken

VOORWOORD

Als nieuwe bewindsploeg weten we wat ons te doen staat. Wij hebben de banden hecht aangesmeed, een stevige coalitienota uitgewerkt en de blik naar de toekomst gewend. Het mag op alle beleidsvlakken niet wat meer zijn, het moet op alle vlakken veel meer zijn. Wetteren moet vooruit. De nieuwe coalitie zal de vele uitdagingen niet uit de weg gaan en beslissingen nemen die in het voordeel van alle Wetteraars zijn. Wij zullen een coalitie zijn die hoop brengt, die vertrouwen schenkt en verbindt. Wij werken voor Wetteren. Op alle gebied. We zullen de pijnpunten aanpakken. Er zal worden gewerkt op veiligheid. Wij zullen de  voetgangers en fietsers weer hun plaats in het verkeer geven. Wij zullen  grote projecten aanpakken en kleine maar belangrijke accenten in het straatbeeld inpassen. Er is de uitgestoken hand naar iedereen. Eensgezindheid over alle partijen heen kenmerkt de ploeg. De coalitie zal realiseren. Zal bespreken en uitvoeren. De coalitie beschikt over de nodige expertise en heeft lef. De bereidheid om de verantwoordelijkheden onder ogen te zien en tot een goed einde te brengen is groot, de honger om goed en degelijk te besturen met de middelen die er zijn is niet te stillen. Deze Coalitienota is de rode draad van het beleid, onlosmakelijk verbonden met alle spelers. Bij de pakken blijven zitten is er niet bij. Laat de nieuwe fiets- en voetgangersbrug het verbindingsteken zijn.

INLEIDING

Er zal de komende zes jaar een beleid worden gevoerd in het besef dat vele uitdagingen op tal van domeinen op de gemeente afkomen. Daarin een evenwicht vinden en een juiste richting kiezen is cruciaal. De keuze voor een vorm van slimme en zachte verstedelijking is zal daarin bepalend zijn voor de volgende decennia van onze gemeente.

Daarnaast dienen zich een aantal strategisch politieke thema’s aan zoals de afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren, de samenwerking in de verschillende beleidszones (zorg, ziekenhuisnetwerk, vervoerzones,…), een mogelijke fusie met omliggende gemeente(n),…

De ambities van het nieuwe bestuur moeten in overeenstemming zijn met de beperkte financiële ruimte. We  starten  met iedereen het debat op rond de kerntaken van de gemeente en de resultaten ervan worden opgenomen in het beleid.

 

FINANCIEN

De financiën van vele lokale besturen staan onder zware druk ook die van Wetteren. Er ontstaan nieuwe noden terwijl de hogere overheden de middelen van de lokale besturen blijven afromen. Initiatieven om de factuur voor de gemeenten te milderen, verdienen al onze steun. De herziening van de pensioenfactuur voor de statutairen en de herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds zijn slechts twee voorbeelden die absoluut moeten herzien worden.

De samenwerking met andere gemeenten binnen de regio moet bijdragen tot meer efficiëntie. Het gemeentebestuur waakt er over dat binnen die organisaties op zorgvuldige wijze met de middelen wordt omgesprongen en dat die samenwerkingen een meerwaarde betekenen voor Wetteren.

Het gemeentebestuur zet verder in op een efficiënt beheer van haar eigen middelen. De vele mogelijkheden voor Europese, Vlaamse en provinciale subsidies moeten actief benut worden.

De nodige aandacht gaat uit naar het verbeteren van de verschillende werkprocessen om tot een optimale aanwending van de middelen te komen.

Een nieuwe fusie van gemeenten komt op ons af. Het bestuur wil er voor zorgen dat onze gemeente ook op financieel vlak een aantrekkelijke partner is. 

ONZE DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN

De verbetering van de dienstverlening is een permanent streven. Het in gebruik nemen van het nieuwe gemeentehuis heeft reeds bijgedragen tot de opstart van een vernieuwde dienstverlening, zowel op het fysieke als op het digitale vlak.

De technologische vooruitgang wordt verder aangegrepen om de dienstverlening te optimaliseren en te digitaliseren. Daarbij staan onze inwoners, verenigingen en ondernemers centraal. Het vernieuwde dienstverleningsconcept zal verder worden verfijnd.  Belangrijke begrippen als toegankelijkheid en bereikbaarheid staan voorop voor alle doelgroepen. Het automatisch toekennen van bepaalde rechten en tegemoetkomingen (bv. recht op gratis huisvuilzakken) is een werkpunt.

De integratie van gemeente en OCMW moet voor de burger duidelijk zijn. Dit wil zeggen dat deze organisaties optreden als één gemeentelijke overheid.

 

EEN WETTEREN WAAROP WIJ FIER KUNNEN ZIJN.

Het bestuur zal acties ondernemen op verschillende terreinen. Dit zal steeds stapsgewijs gebeuren en in samenwerking met de bewoners, handelaars, kortom alle belanghebbenden om van Wetteren een gemeente te maken waarop iedereen fier kan zijn.

Om dit te bereiken zetten we in op:

* Meer en beter groen;

Wetteren moet uitstralen dat het een echte plantengemeente is. Niet enkel in woorden maar ook in daden. Wat aan groen en natuur rond de verstedelijkte kern van de gemeente aanwezig is, moet ook tot uiting komen in die kern.

Daarnaast maken we werk van een gecoördineerd groenplan waarin de plaatselijke tuinbouwsector een cruciale rol zal spelen. En niet alleen omdat het mooi, educatief en toeristisch is, maar evenzeer omdat de natuurwaarde van de Wetterse omgeving verdient om versterkt te worden. De gemeente zal de regisseursrol op zich nemen om dit in samenwerking met de  bevolking uit te werken.

* In de geest van het structuurplan van Wetteren en de huidige Vlaamse ideeën omtrent  toekomstig gebruik (en vrijwaring) van onze (open) ruimte  willen wij zoveel mogelijk geconcentreerd bouwen in het centrum en de dorpskernen, zonder de ruimtelijke en menselijke draaglast te overschrijden. De groene ruimte (natuur, bos, boomkwekerijen, weiden, valleigebieden,…) rond de verstedelijkte kernen behoeden we maximaal voor bebouwing.

Wij stellen een voortschrijdende appartementisering van onze woonkernen vast: deze verdichting mag niet ten koste gaan van de (woon)kwaliteit, zowel in als rond de nieuwe gebouwen. Integendeel: waar ‘dichter’  gebouwd wordt, moet gezorgd worden dat in de onmiddellijke buurt voldoende groene en aantrekkelijke buitenruimte  aanwezig is.

De gemeente kan een ‘gemeentelijke verordening’ (een kader van stedenbouwkundige voorschriften) opmaken om te zorgen voor meer kwaliteit en minder verrommeling in het straatbeeld.

* De strijd met zwerfvuil, in de brede zin, wordt geïntensifieerd. Het gaat hierbij niet alleen om boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat alle Wetteraars ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door bewust eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen,... Gemeenschappelijke inspanningen van iedereen vergroot de slagkracht in deze strijd.

 * Wij willen het doorgaand verkeer uit het centrum weren, waarbij bereikbaarheid van woningen en handelszaken gewaarborgd blijft. Voor het centrumgebied wordt een logisch en transparant circulatieplan opgesteld met het optimale comfort en veiligheid van voetgangers en fietsers in het achterhoofd.

* De toegangswegen vanuit de deelgemeenten naar het centrum moeten veilig, vlot en gebruiksvriendelijk worden voor alle weggebruikers  met de nodige aandacht voor de zachte weggebruikers. Dat betekent onder andere de aanpak van momenteel onduidelijke en gevaarlijke kruispunten en wegen.

Bij een aantal knelpunten die niet behoren tot de gemeentelijke materie zal het bestuur de nodige druk uitoefenen om  oplossingen te bekomen  van hogere overheden.

* Uiteraard is bijzondere aandacht noodzakelijk voor de veiligheid van en in het verkeer: overdreven hoge snelheden kunnen niet, verkeerd en hinderlijk parkeren wordt aangepakt, rijden onder invloed en fietsen zonder verplichte verlichting  is uit den boze.

* We zullen werk maken van meer (gratis) parkings voor langparkeerders aan de rand van het centrum. Kort parkeren blijft mogelijk in het centrum. Het marktplein wordt heringericht en opgewaardeerd om zijn functie als gezellig-bruisend-mooi hart van de gemeente ten volle te kunnen waarmaken.

* Een vlotte mobiliteit is essentieel. Dit veronderstelt dat alle inwoners zich op een gemakkelijke manier van en naar het centrum kunnen verplaatsen: hetzij met een eigen transportmiddel, hetzij met hulp van publieke vervoersmiddelen (bv. mindermobiele diensten, lusbus, beter gekozen belbushaltes, deelfietsen,…).

* Vlotte mobiliteit betekent ook toegankelijkheid van de publieke ruimte. De nodige aandacht gaat naar de toegankelijkheid van onze publieke ruimte en gebouwen. Er mogen geen ‘drempels’ zijn voor mensen met een handicap, ouderen of jonge ouders met kinderen.

* Tijdens deze beleidsperiode moet een duidelijke en richtinggevende keuze gemaakt worden over de noord-zuid verbinding, de linker- en rechteroever. We moeten met de betrokken partners rond de tafel  gaan zitten om tot een voorstel te komen dat op termijn kan gerealiseerd worden.

*  Wat betreft vrije tijd is het de taak van de gemeente om in de eerste plaats te stimuleren en te faciliteren. Met ondersteuning, financiële, logistieke en noodzakelijke begeleiding voor de Wetteraars en de Wetterse verenigingen/clubs/initiatiefnemers moet een voldoende breed vrijetijdsaanbod gewaarborgd worden voor iedereen.

* Geluk kan niet zonder veiligheid. Veiligheid is een basisrecht en dus een kerntaak van de overheid. Een gemeenschap kan zich niet ontplooien als de veiligheid niet gewaarborgd is. Er zal meer aandacht geschonken worden aan de werking van wijkagenten en aan de bekendmaking van de inspecteurs als aanspreekpunt. De drugspreventie staat voor vroeghulp, vroeginterventie en desnoods repressie. 

VOOR EEN WETTEREN MET EEN LOKAAL VERANKERDE ECONOMIE

Wetteren mag geen  slaapgemeente worden. Daarom gaat de nodige aandacht naar de verschillende elementen van onze lokale economie. Dit kan vertrekken vanuit een ondernemingsloket dat ondersteuning biedt aan de verschillende actoren.

·       Detailhandel

De nota met betrekking tot het kernwinkelgebied moet worden geëvalueerd. De bedrijvigheid in het ‘kernwinkelgebied’ moet omhoog. Er wordt voor dit gebied een breder ontwikkelingskader uitgewerkt waarbij de detailhandel hand in hand gaat met wonen, diensten, onderwijs, toerisme en horeca.

Het bestuur zal ook initiatieven ondersteunen met de bedoeling dat in alle kernen aan de basisbehoeften kan worden voldaan (bv. buurtwinkels).

·       Ondernemen in Wetteren

Wetteren zorgt er voor dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en mogelijk uitbreiden, maar dat ook nieuwe zich komen vestigen. De gemeente biedt hierbij de nodige steun bv. door middel van een bestand met beschikbare terreinen en panden (niet alleen te koop maar ook te huur).

Wij willen ongebruikte panden en gronden terug in omloop brengen (reconversie) en sporen leegstand van industriële gebouwen beter op en belasten die waar nodig.

·        Land- en tuinbouw

Wetteren is een plantengemeente. Dit willen wij uitdragen en daarom moet een ‘context’ worden gecreëerd om zich meer te profileren als plantengemeente. Groen en planten moeten aanwezig zijn in ons publiek domein. Alle publiek domein, ook het niet gemeentelijke, kan zo de etalage worden van de sector. 

HET KLIMAATPLAN WORDT REALITEIT

Samen met de burgers, bedrijven, gemeentelijke diensten en alle geïnteresseerden zetten we maximaal in op de uitvoering van het in de vorige beleidsperiode unaniem goedgekeurde klimaatbeleidsplan. De uitdaging is enorm, de tijd kort: 40% minder CO² uitstoot tegen 2030.

Het is van het grootste belang om tot een draagvlak te komen bij de bevolking: dit kan alleen door veel overleg,  bewustmaking en participatie. Een beleid voor en met scholen, verenigingen en jongeren om de zorg voor het milieu en de natuur te versterken en te vergroten.

We zetten in op energiemaatregelen,  isolatietechnieken,  alternatieven,… die de uitstoot effectief doen dalen, maar hebben eveneens meer aandacht aan engagementen voor reële milieubewustmaking zoals informatie en sensibilisatie voor de echte natuurgebieden en bossen in en rond onze gemeente.

We voorzien de middelen om te slagen: een klimaatschepen, een gemeentelijke klimaatcoördinator, een enthousiaste klimaatadvies- en werkraad, de nodige financiële stimuli om daadwerkelijke ingrepen bij de inwoners, scholen, en gezinnen… mogelijk te maken.

Er wordt onderzocht hoe de Wetteraar kan participeren in energiecoöperaties. 

LUISTEREN NAAR DE WETTERAAR: BURGERPARTICIPATIE

Het nieuwe bestuur wil de Wetteraar beter en meer laten participeren aan het uitdenken en uitwerken van het beleid. Door de bevolking van bij het begin te betrekken kan ze effectief het verschil maken, maar ook ervaren hoe een beslissingsproces verloopt, hoe verschillende alternatieven tegenover elkaar worden afgewogen. Kortom, het leidt niet alleen tot meer betrokkenheid van de burger, maar eveneens tot meer verantwoordelijkheidszin. Het is uiteraard zeer belangrijk zo’n participatieproces steeds goed voor te bereiden en te begeleiden.

We willen dit realiseren door de bestaande (advies)organen en initiatieven te evalueren en te versterken, maar ook nieuwe, eigentijdse participatievormen zoals buurtinitiatieven, op te starten. Bij een dergelijk initiatief kunnen individuele burgers of organisaties voorstellen doen om hun onmiddellijke leefomgeving te verbeteren. Dat kan over infrastructuur gaan maar evenzeer over projecten die het buurtleven stimuleren.

De digitale revolutie biedt hierbij tal van mogelijkheden, maar het is belangrijk alle doelgroepen in dit verhaal te betrekken. De digitale weg mag daarom niet de enige manier zijn voor burgers om zich te laten horen.

EEN SOCIAAL WETTEREN

De gemeente heeft een belangrijke rol in de strijd tegen armoede. Daarom wordt maximaal ingezet op een doelgericht sociaal beleid gericht op alle vormen van armoede. De coaching en intensieve begeleiding van gezinnen in armoede zijn hier de kernpunten. Dit geldt zeker voor het vergemakkelijken van de toegang tot de arbeidsmarkt, want werk hebben blijft een belangrijke factor als dam tegen armoede en sociale uitsluiting.

Bij iedere beleidsbeslissing zal worden ingeschat welke impact die heeft voor mensen in armoede en hoe het beleid daarop kan anticiperen (armoedetoets).

We gaan ook voor de oprichting van een werkgroep Armoedebestrijding waarin alle actoren op vlak van de armoedeproblematiek vertegenwoordig zijn. Deze werkgroep zal adviezen en voorstellen formuleren naar het beleid.

Kinderen zijn de toekomst. Het aanbieden van een sterk gezinsvriendelijk aanbod aan dienst- en hulpverlening is investeren in morgen. Daarom is het van fundamenteel belang dat het lokaal bestuur blijft inzetten op preventieve gezinsondersteuning en een toegankelijke kinderopvang.

Elke inwoner telt, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele origine, handicap, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Deze diversiteit in de samenleving zien wij als een uitdaging, een opportuniteit. In ons algemeen beleid en in ons personeelsbeleid waken wij erover dat deze diversiteit ook weerspiegeld wordt. Problemen in de samenleving, toegankelijkheid van diensten en gebouwen, integratie van nieuwkomers (h)erkennen wij en pakken wij aan met respect voor het individu en in het belang van de gemeenschap.

WONEN IN WETTEREN

Wetteren heeft een verouderd woningbestand. Het duurzamer maken van deze verouderde woningen is een must. De strijd tegen leegstand en verkrotting wordt intensief verder gezet.  

Het woonloket moet laagdrempelig zijn en zorgen voor informatie, advies en begeleiding rond premies, wonen, woningaanpassingen, energie, ... Onze inwoners kunnen hier met al hun vragen op een efficiënte en toegankelijke manier terecht.

Daarnaast zal worden onderzocht op welke wijze er actief vanuit het bestuur kan worden ingegrepen in de reconversie van het centrum. Daarbij verliezen we het aanbod aan betaalbare (huur)woningen niet uit het oog.  Nieuwe woonvormen zoals cohousing en kangoeroewoningen, voor iedereen aangepaste woningen, worden aangemoedigd.

Wij nemen, binnen het wettelijk kader, maatregelen om elke vorm van discriminatie op de lokale woonmarkt te voorkomen en aan te pakken.

SENIOREN WORDEN (GELUKKIG MAAR) OUDER

Iedereen verdient een waardige en zorgvrije oude dag. Niemand kan aan zijn lot worden overgelaten. Anderzijds willen ouderen de regie van hun leven in eigen handen houden.

We zetten in op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en maken het mogelijk dat zij blijven deelnemen aan onze samenleving. Het zal daarbij vooral belangrijk zijn in te zetten op thuiszorg. We denken daarbij aan het uitbouwen van woonzorgzones waarbij binnen een bepaald gebied het aanbod aan thuiszorgondersteunende  initiatieven (klusjesdienst, poetshulp, …) optimaal is.  De overheid moet daarvoor een kader creëren en tegelijk de vrijwillige en informele zorg organiseren, stimuleren en ondersteunen.

Het risico op vereenzaming neemt toe bij het ouder worden. Het implementeren en stimuleren van buurtzorginitiatieven het uitbreiden van het aanbod vanuit het lokaal dienstencentrum over de ganse gemeente, kunnen hierbij een oplossing bieden.

Als zelfstandig wonen geen optie meer is, moeten mensen in hun eigen omgeving, opgenomen kunnen worden in een woonzorgcentrum. Er zal daarom permanent worden opgevolgd of er voldoende capaciteit beschikbaar is. Een woonzorgcentrum moet betaalbaar zijn voor iedereen. Om dit te bereiken zullen wij alle pistes onderzoeken: samenwerking met de private sector, een zorgbedrijf, … De ouderenzorg mag evenwel nooit volledig aan de commerciële sector worden overgelaten.

Tot slot zullen we bij belangrijke beleidsbeslissingen steeds de impact op ouderen in overweging nemen.

SPECIFIEKE PROJECTEN

·       Cordonnier

Het project Cordonier blijft voor het nieuwe bestuur een zeer belangrijk project. De huidige werken worden in de loop van 2019 afgerond en zullen  een grote meerwaarde betekenen voor de buurt, het centrum en de academies die er gehuisvest zijn. Cordonnier biedt ook  nieuwe mogelijkheden voor organisatoren van kleine culturele activiteiten. We onderzoeken of we er tot een definitieve oplossing kunnen komen voor beide academies.

Met de budgettaire beperkingen die er zijn worden de verdere plannen herbekeken. Het blijft de ambitie om hier een ontmoetingsplek van te maken voor creatieve Wetteraars. Belangrijke elementen die worden meegenomen zijn:  de realisatie van woningbouw, kwaliteitsvolle open ruimte op de site, het onderzoeken of een (nieuw op te richten) jeugdhuis hier een plek kan krijgen, repetitieruimtes, een mogelijke verhuis van de gemeentelijke feestzaal naar een andere plek,…

·       De gemeentelijke infrastructuur Dassenveld – Kapellekouter

De gemeentelijke  sport- en recreatiecomplexen Dassenveld en Kapellekouter worden voor de verdere uitbouw en ontwikkeling gezamenlijk bekeken.

Voor beide sites wordt een gemeenschappelijke visie uitgewerkt waarin verschillende maatschappelijke functies (sport, recreatie, speelplein, jongeren, evenementen, buurtzalen,…) op een optimale manier kunnen geïntegreerd worden.

Tussen beide sites ligt nauwelijks een paar honderd meter. Een betere infrastructuur kan en moet op termijn leiden naar een betere en werkbare integrale samenwerking tussen de verschillende gebruikers, clubs en verenigingen.

Het samengaan van publieke en private investeringen is hier van groot belang. Enkel op die manier kan er op een financieel correcte, transparante en verantwoorde wijze een oplossing gevonden worden voor de toekomstige  sportieve, recreatieve  en gebruiksvriendelijke exploitatie van de sites Dassenveld en Kapellekouter. Dit geldt zowel voor de gebouwen als voor de buitenruimtes.

·       Oud gemeentehuis

Door het nieuwe gemeentehuis in gebruik te nemen is het noodzakelijk om na te denken over de toekomst van het oud gemeentehuis. Voor dit beschermd monument met een grote historische en sentimentele waarde voor Wetteren moet een duidelijke visie opgemaakt worden. Dit gebouw moet een belangrijk ankerpunt blijven in het centrum.